Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej, jako: "RODO"), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.
Informujmy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Żarnowcu reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Rynek 9, 42-439 Żarnowiec.
2. Administrator - Ośrodek wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez tel. 32- 644-93-20.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
1) obowiązujących przepisów prawa tj;
a) rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO),
b) ustawy o ochronie danych osobowych,
c) ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisami wykonawczymi,
d) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2) zawartych umów,
3) udzielonej przez Panią/Pana zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu/celach:
1) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
3) realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, min. służby ratownicze.
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor,
6. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy wewnętrzne i powszechnie obowiązującego prawa. (min. Instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazów akt).
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Pana następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do przenoszenia danych,
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Powrót do strony głównej
STRONA
GŁÓWNA
Powrót do galerii
GALERIA