e-mail: gok114@poczta.onet.pl

tel: (032) 644 91 14